Privacy

Dit is de privacyverklaring van Interrupsie, ingeschreven in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 63496674. Interrupsie respecteert de privacy van
cliënten, (pleeg)ouders/verzorgers en bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg
voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Interrupsie legt persoonlijke gegevens van cliënten en (pleeg)ouders/verzorgers vast in
een digitaal dossier, met als doel goede jeugdhulp mogelijk te maken. We leggen daarbij
niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk. Welke gegevens we vastleggen en hoe
we hiermee omgaan, ligt vast in dit privacybeleid.
De enige die toegang heeft tot de gegevens is de eigenaar van Interrupsie. Iedere cliënt
heeft recht op inzage van zijn dossier en de vastgelegde documenten. Deze zijn
schriftelijk op te vragen en binnen redelijke termijn in te zien. Cliënten zijn te allen tijde
op de hoogte van de vastgelegde documentatie en rapportage. Wanneer cliënten iets uit
het dossier willen corrigeren, aanvullen en/of verwijderen, zal in overleg met de
leidinggevende bekeken worden of dit ook een mogelijkheid is. Per situatie kan bekeken
worden of dit mogelijk is of niet.
Meer informatie over het privacybeleid is op te vragen bij Interrupsie via
info@interrupsie.nl.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter geen
rechten worden ontleend. Interrupsie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of
onvolledige informatie. Niets op deze website mag zonder toestemming van Interrupsie
worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op
enigerlei wijze worden verspreid.